cursussen · workshops · lezingen · excursies

Meer over…

MEER OVER DE VOLKSUNIVERSITEIT

Doelstelling

Stichting Volksuniversiteit Amstelland. De volksuniversiteiten zijn ontstaan aan het begin van de vorige eeuw uit een behoefte aan onafhankelijk onderwijs voor al diegenen, die zich buiten het wettelijk verplichte onderwijs verder wilden ontplooien tot zelfstandige en bewust levende leden van de samenleving. De Amstelveense dépendance van Volksuniversiteit Amsterdam werd in 1973 zelfstandig en is inmiddels uitgegroeid tot één van de middelgrote volksuniversiteiten van ons land.

Cursussen

De minimale leeftijd om aan een cursus te kunnen deelnemen is 18 jaar, tenzij, na overleg, vooraf door de directie schriftelijk toestemming is verleend. Voor het volgen van de cursussen is in veel gevallen geen vooropleiding nodig. Verplichtingen die de meeste onderwijsinstellingen kennen, stelt de cursist zich bij de Volksuniversiteit zelf. Invulling en resultaat bepaalt ieder voor zich en worden doorgaans niet getoetst. In een paar vakgebieden kunnen bovendien – op geheel vrijwillige basis – examens worden afgelegd. De docenten van deze cursussen houden bij de lesinhoud rekening met landelijk erkende diploma’s. Dat staat in deze gids bij de desbetreffende cursus vermeld en de docent kan informatie verschaffen over de inschrijving voor de (vaak externe) examens. Ook voor deze cursussen geldt: u kiest zelf voor een eventuele examenafronding.

Bij taallessen en ook bij computerlessen dient u van tevoren een intake-gesprek te voeren bij de docent over uw kennisniveau voor de cursus van uw keuze. In het bijzonder in geval van cursussen voor gevorderden behoudt de Volksuniversiteit zich het recht voor om in het geval dat een cursist, die wegens teveel of te weinig kennis, en die op grond daarvan onredelijk veel aandacht vraagt en onredelijk veel het normale tempo verstoort, een bindend advies te geven om een andere cursus te volgen.
Cursisten, die het de docent te moeilijk maken om les te geven, of die ordeproblemen veroorzaken, kan toegang tot de les ontzegd worden. De directie kan overgaan tot definitieve ontzegging van de toegang..
Taallessen

Afgezien van de cursussen Nederlands, English en French for non-Dutch zijn de taallessen bedoeld voor Nederlanders, die een andere taal willen leren. De opzet en methodiek zijn niet geschikt voor buitenlanders die verder onderwijs in hun eigen taal willen. De Volksuniversiteit is bereid om dit type onderwijs te verzorgen, maar niet tegelijkertijd in de standaardlessen. Inschrijvingen van cursisten beneden de 18 jaar zullen, zonder voorafgaande toestemming van de directie, niet worden gehonoreerd.

Docenten

De docenten verlenen de Volksuniversiteit diensten betreffende het opzetten en geven van één of meer cursussen. Zij zijn deskundig op hun vakgebied en beschikken doorgaans over een lesbevoegdheid, evenals over ervaring in het onderwijs aan volwassenen. De namen van de docenten zijn onder voorbehoud vermeld bij de cursussen; van tussentijdse wijzigingen wordt geen bericht verzonden.

Bestuur

De Stichting Volksuniversiteit Amstelland heeft een bestuur, dat zich vooral bezighoudt met de controle op het beheer van de instelling, de stimulering van beleidsontwikkelingen en belangenbehartiging van de Volksuniversiteit en haar functies. De werkzaamheden worden belangeloos verricht.

Het bestuur bestaat uit:

  • Mw. E. Versteegden – voorzitter
  • Mw. I. Schröder – vice-voorzitter en secretaris
  • Dhr. E. van Manen – penningmeester
  • Mw. M. Bal – lid
  • Mw. H. Kuijten – lid

 

De Stichting wordt bestuurd conform de richtlijnen ‘Cultural Governance’ en onderkent daarmee het belang van goed, verantwoord en transparant bestuur. De directeur ontvangt een jaarsalaris conform de cao Welzijn en Maatschappelijke Dienstverlening, t.w. € 60.654,- waarvan 40% wordt besteed aan detachtering als directeur van Stichting Beeldende Kunst Amstelveen.

Eénmaal per jaar wordt een jaarrekening (PDF) opgesteld. Deze formele verplichtingen worden nagekomen volgens de regels van de Algemene Subsidieverordening Amstelveen 2012.

Openingstijden balie

De balie is geopend en telefonisch bereikbaar van maandag t/m donderdag van 10.00 – 15.00 uur, vrijdag van 10.00 – 14.00 uur, tijdens de schoolvakanties, alsook tijdens de zomervakantie van 10.00 – 13.00 uur.

Contact

Telefoonnummer: 020 – 545 14 24 (tijdens openingsuren, zie boven). Voor dringende boodschappen is de avondreceptie op de 3e etage te bereiken onder nummer 020 – 426 36 30
Fax: 020 – 545 14 29
E-mail-adres: info@vu-amstelland.nl
Website: www.vu-amstelland.nl.

HUISVESTING

Leslokalen

De leslokalen van de Volksuniversiteit bevinden zich op de bovenste (derde) etage van de Cultuurstrip aan het Stadsplein nr. 97 en zijn bereikbaar middels liften en trappen. Hier bevindt zich ook de kantine, de docentenkamer en een toezichthoudende receptie. Het gebouw is toegankelijk voor rolstoelgebruikers en er is beschikking over invalidentoiletten. De balie voor inschrijvingen en inlichtingen bevindt zich op de begane grond, waar eveneens de ingang is.

Lokalenrooster

Door organisatorische omstandigheden kunnen lokaalwisselingen optreden. U wordt op de hoogte gehouden op het mededelingenbord op de 3e etage bij de uitgang van de lift.

Vervoer

Het gebouw is uitstekend te bereiken met het openbaar vervoer; naast het busstation en op enkele minuten loopafstand van het eindpunt van de tram. De auto kan geparkeerd worden in de parkeergarages van het Stadsplein.

HUISREGELS

In het algemeen geldt het volgende:

Eten/drinken

Eten en drinken zijn slechts toegestaan in de kantine. Een uitzondering wordt gemaakt voor het drinken van water.

Toegang

Cursisten hebben geen toegang tot de lokalen vóór aanvang van de lessen. Tot de lessen hebben alleen diegenen toegang die in het bezit zijn van een cursistenkaart van de desbetreffende cursus.

Roken

Het is niet toegestaan in het gebouw te roken.

Mobiele telefoon

Het is niet toegestaan om in de lokalen en gangen mobiel te telefoneren en men is verplicht tijdens de lessen de GSM uit te schakelen, tenzij voor dringende gevallen toestemming is verleend. Mobiel telefoneren is alleen toegestaan in de hal bij de liften en de toiletten.

Studiemateriaal

Het is niet toegestaan om in welke vorm dan ook het bij cursussen of workshops gebruikte studiemateriaal verder te verspreiden, te reproduceren, te publiceren in gedrukte of virtuele vorm, of te gebruiken bij cursuswerk of andere educatieve activiteiten die niet van de Volksuniversiteit uitgaan.

Aansprakelijkheid

De Stichting Volksuniversiteit Amstelland stelt zich niet aansprakelijk voor de schade aan en/of het zoekraken van persoonlijke eigendommen, door welke oorzaak ook ontstaan tijdens de van haar uitgaande activiteiten.